Kúpte si objektív alebo blesk Canon u vybraných predajcov, zaregistrujte svoj nákup a získajte spätný bonus.


Akcia trvá od 13. 2. 2017 do 31. 3. 2017.


Objektívy

 

Blesk

Ako to funguje

Kúpte vybraný produkt

Vyplňte formulár
a nahrajte doklad o kúpe

Čakajte na schválenie
vašej požiadavky

Získajte
spätný bonus

Registrácia

Vyplňte všetky povinné políčka označené "*".

Osobné údaje

Informácie o produkte

Ako nájsť výrobné číslo?

Nahrať doklad o nákupe:*
Ako odovzdať doklad o kúpe
NAHRAŤ

 


Súhlasím s podmienkami nastavenia ochrany osobných údajov a prijímaním marketingových ponúk spoločnosti Canon o produktoch, podujatiach a službách.


* Kompletné pravidlá a podmienky akcie nájdete nižšie.

Akcia platí u týchto predajcov

Predajcovia
Pravidlá a podmienky akcie CASHBACK LENS

 1. Akcia CASHBACK LENS je určená výhradne pre konečných spotrebiteľov. Cieľom akcie je odmeniť nových majiteľov vybraných objektívov a bleskov spätným bonusom (ďalej len bonus) za jejich nákup. Typ spätného bonusu je stanovený podľa konkrétnych produktov, zoznam ktorých nájdete na canon.sk/jarnycashback. Táto akcia sa nevzťahuje na objektív zakúpený v „kite“.
 2. Prevádzkovateľom akcie je spoločnosť Canon Slovakia spol. s r.o., Karadžičova 8, Bratislava. Organizátorom akcie je spoločnosť CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8. Akcia sa vzťahuje na produkty zakúpené od 13. 2. 2017 do 31. 3. 2017 u vybraných predajcov. Registrácia príslušného nákupu je možná do 14. 4. 2017.
 3. Podmienkou účasti je zakúpenie vybraného produktu u vybraných predajcov v Slovenskej republike. Akcia sa nevzťahuje na produkty zakúpené vo veľkoobchodoch, od distribútorov a iných predajcov, než sú uvedení na webovej adrese canon.sk/jarnycashback. Všetky produkty akcie musia byť nové a originálne produkty Canon. Podmienky tejto akcie nespĺňajú produkty zakúpené z druhej ruky, renovované či repasované produkty ani produkty falšované či akokoľvek inak porušujúce práva na duševné vlastníctvo spoločností skupiny Canon. Produkty vrátené predajcovi nemôžu byť do akcie zaradené a účastníci, ktorí si tieto produkty budú nárokovať, tým porušia pravidlá akcie. Ak sa spoločnosť Canon o takom zneužití dozvie, môže proti prípadným účastníkom podniknúť právne kroky. Všetky produkty akcie musia byť dodané a distribuované spoločnosťou Canon Europa N. V. alebo spoločnosťami skupiny Canon so sídlom v EHP, vo Švajčiarsku či v Lichtenštajnsku.
 4. Podmienkou účasti je potvrdenie o zakúpení produktu. Dátum nákupu musí spadať do obdobia od 13. 2. 2017 do 31. 3. 2017 vrátane. Produkty zakúpené mimo tohto obdobia nebudú do akcie zaradené. Akcia sa vzťahuje na všetky aktuálne súpravy ("kity") k daným modelom. Túto propagačnú akciu nie je možné kombinovať s inou propagačnou akciou na objektívy značky Canon.
 5. Nárokovanie spätného bonusu za nákup je možné uskutočniť najneskôr do 14. 4. 2017 a toto nárokovanie možno uskutočniť len prostredníctvom webovej stránky www.canon.sk/jarnycashback vyplnením formulára a nahraním kópie platnej účtenky. Účastníci potom dostanú e-mail s potvrdením, že ich požiadavka bola prijatá. Ak účastník takýto e-mail nedostane do 24 hodín od odoslania žiadosti alebo nemá prístup k počítaču, mal by sa obrátiť na našu telefonickú podporu na čísle +420 226 203 693 (v pracovných dňoch 9,00 – 17,00 h, pri volaní zo Slovenska je nutná predvoľba +420). Organizátor ani prevádzkovateľ akcie nenesú zodpovednosť za oneskorené alebo nedoručené žiadosti.
 6. Platné nároky na spätný bonus budú zaslané do 6 týždňov (42 dní) od dátumu prijatia nároku. Dátumom prijatia nároku sa rozumie dátum registrácie pri nárokovaní pomocou webovej stránky. Zaslanie bonusu bude zrealizované cez účet v Československej obchodnej banke, pobočka Bratislava. U platby bude uvedenaá poznámka „CASHBACK. Výplata bude realizovaná jako priama platba na bankový účet účastníka. Žiadne iné alternatívne platby nebudú poskytnuté, ani v hotovosti ani šekom. Bonusy nie sú súdne vymáhateľné.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť nárok na odmenu najmä z týchto dôvodov:
  1. nákup produktu neprebehol v danom termíne,
  2. nárok bol prijatý po 14. 4. 2017,
  3. z účtenky nemožno prečítať alebo overiť model produktu, predajcu či dátum zakúpenia,
  4. nárok odmeny nie je v súlade s pravidlami,
  5. formulár nebol vyplnený úplne alebo pravdivo,
  6. výrobné číslo produktu je neplatné,
  7. účastník akcie nemôže doložiť nákup produktu originálom alebo kópiou dokladu o nákupe,
  8. nákup produktu nebol uskutočnený u vybraného predajcu.
 8. V prípade nárokovania si výplaty odmeny na viac než 2 produkty pri registrácii nárokov na rovnakú osobu alebo pri registrácii nároku na rovnakú adresu sa bude každý nárok riešiť individuálne. V tomto prípade môže byť výplata odmeny uskutočnená aj po uplynutí 6 týždňov od dátumu prijatia nároku.
 9. Akcie sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti Canon Slovakia spol. s r.o., CreativeDreams s.r.o. ani osoby im blízke. Akcie sa tiež nesmú zúčastniť osoby s trvalým pobytom mimo Slovenskú republiku. Akcie sa nesmú zúčastniť osoby mladšie než 15 rokov.
 10. Zákazník dáva účasťou na akcii súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre potreby tejto akcie, a zároveň vyjadruje výslovný súhlas so zasielaním marketingových informácií spoločnosti Canon Slovakia spol. s r.o.
 11. Organizátor a prevádzkovateľ akcie si vyhradzujú právo kedykoľvek zrušiť platnosť, upraviť alebo zmeniť túto akciu bez vzniku akýchkoľvek záväzkov, ale vždy sa budú snažiť minimalizovať vplyv takýchto zmien na účastníka akcie, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam. Okrem toho si vyhradzujú právo na preverenie akýchkoľvek nárokov s cieľom zaistenia dodržania týchto podmienok, ako i právo na vyžiadanie si ďalších informácií a dodatočných dokumentov. Organizátor akcie si vyhradzuje právo vylúčiť nároky alebo účastníkov, ak má podozrenie, že sa akcia akokoľvek zneužíva. Rozhodnutia vo veci tejto akcie sú konečné a nebude sa o nich viesť žiadna korešpondencia.

V Bratislave, 27. 1. 2017.

Prípadné otázky smerujte na organizátora akcie:
CreativeDreams s.r.o., Thámova 16, 186 00 Praha 8, e-mail: canon@creativedreams.cz